Get Adobe Flash player

โครงการ ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’

1 – 31 ตุลาคม 2014

จุดประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการรณรงค์ทั่วทั้งประเทศต่อเนื่องจากการรณรงค์ปีที่แล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่ให้ คริสตชนไทยรู้จัก รัก และมีความศรัทธาต่อการสวดสายประคำให้มากขึ้น ตามคำสอนและคำเชิญชวนของแม่พระผู้ทรงขอร้องพวกเรา ทุกครั้งที่พระแม่ประจักษ์มา

สำหรับปี 2014 นี้ คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ ได้กำหนดจุดประสงค์ของการสวดไว้ 5 ประการ ดังนี้คือ

 1. 1.   เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (the unborn)
 2. 2.   เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก
 3. 3.   เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว
 4. 4.   เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
 5. 5.  เพื่อขอพระแม่มารีย์ช่วยฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าเจริญชีวิตการประกาศข่าวดีใหม่ตามเป้าหมายของการประชุมสมัชชาใหญ่ ศ.ศ.2015

 

เป้าหมายของโครงการ

เมื่อปีที่แล้ว การรณรงค์ได้ตั้งเป้าหมายให้คาทอลิกไทยทั้งประเทศร่วมสวดสายประคำโดยมีจำนวนรวมแล้วให้ได้ 400,000 สาย (สี่แสนสาย) และผลสรุปของการรณรงค์ทั่วประเทศในปีที่แล้วสวดได้ 524,010 สาย (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสิบ) ปีนี้คณะกรรมการฯ จึงตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ที่ 500,000 สาย (ห้าแสนสาย)  โดยเพิ่มจำนวนจากปีที่แล้วเล็กน้อย

 

เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการสวดสายประคำ

 1. เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2014
 2. เป็นการสวด เพื่อจุดประสงค์ประการใดประการหนึ่ง หรือเพื่อทั้ง 5 ประการข้างต้นนี้เท่านั้นโดยผู้สวดจะต้องตั้งเจตนาก่อนการสวดทุกครั้ง
 3. เป็นการสวดให้ครบ 50 เม็ด คือตั้งแต่ต้นจนจบ เม็ดที่ 50 ในครั้งเดียวโดยไม่มีการแบ่งสวด

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูลจำนวน

เพื่อรับทราบผลรวมของการรณรงค์-เมื่อแต่ละท่านหรือกลุ่มได้ทำการสวดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอให้ทำการกรอกข้อมูลการสวด เช่น 50 เม็ด เท่ากับ 1 สาย หรือ ถ้าสวดเป็นกลุ่ม 4 คน ก็เท่ากับ 4 สาย โดยบันทึกลงใน “แบบบันทึก ก.” ในแต่ละครั้งที่ทำการสวด และทำสรุปปิดยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม จากนั้นนำส่งแบบบันทึก ทั้งของส่วนตัวและของกลุ่มไปยัง “คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ” ตามที่อยู่ที่ระบุให้ไว้

 

คำแนะนำในการสวด

 1. สำหรับการสวดส่วนบุคคล กรุณาบันทึกจำนวนการสวดของแต่ละครั้งในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นจำนวนกี่สายก็แล้วแต่ลงในแบบบันทึก ก. พร้อมทำสรุปยอดจำนวนสายท้ายแบบบันทึก ก. ณ วันที่ 31 ตุลาคม
 2. กรณีการสวดพร้อมกันในวัดหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อความสะดวกในการ จัดทำบันทึกจำนวนสายจึงขอให้วัดหรือหมู่คณะ จัดผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน เพื่อ 

1) จัดหาวัสดุสำหรับการนับจำนวนสายประคำ เช่น เม็ดกระดุม เมล็ดถั่วลิสง ฯลฯ โดยกำหนด 1 เม็ด แทนการสวด 1 สาย

2) ผู้รับผิดชอบประกาศให้ผู้ร่วมสวดในแต่ละครั้งหย่อนวัสดุดังกล่าวลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ และ

3) ผู้รับผิดชอบทำการนับจำนวนวัสดุเมื่อสิ้นสุดการสวดในแต่ละครั้งและบันทึกลงใน “แบบบันทึก ก.” เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการฯ โดยทำการรวบรวมจำนวนเพื่อปิดยอดการสวด ณ วันที่ 31 ตุลาคม

 

การแจ้งข้อมูล และการรับข้อมูล

 1. 1.   แต่ละคน หรือหมู่คณะจัดส่ง “แบบบันทึก ก.” ไปยัง “คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ”

อาสนวิหารอัสสัมชัญ 23 ซ.เจริญกรุง 40 (โอเรียนเต็ล) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เมื่อสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2014

 1. ในกรณีของผู้ที่ใช้สังคมออนไลน์คือ facebook ยังสามารถแจ้งการสวดผ่านทาง facebook thairosarylover
 2. สามารถโทร หรือ line สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 09 8940 4093 หรือ add ID Line ด้วยชื่อ  thairosarylovers

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. การสวดสายประคำนี้ สามารถสวดเป็นการส่วนตัว หรือเป็นกลุ่ม และการสวดแบบเป็นกลุ่มนี้ เป็นรูปแบบการสวดที่เหมาะสมที่คณะกรรมการฯ ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวตามเจตนารมณ์ของพระเยซูเจ้า และการสวดเป็นกลุ่มนี้อาจจะเป็นการสวดระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือในหมู่เพื่อน หรือแม้แต่สำนักงาน ในกลุ่มวิถีชุมชนวัด ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ 2 ของการสวดเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ
 2. คณะกรรมการฯจัดให้มีการสวดสายประคำพร้อมกันผ่านทางเว็ปไซต์ www.thairosarylovers.com ทุกวันเสาร์ของเดือนตุลาคม เวลา 20.00 น. สถานที่จัดคือวัดน้อยของอาสนวิหารอัสสัมชัญ
 3. วันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นวัน “สายประคำโลก” หากเป็นไปได้ ขอเสนอให้แต่ละวัดหรือหมู่คณะจัดให้เป็นวันสำคัญของการรณรงค์ โดยจัดกิจกรรมเป็นพิเศษตามแนวทางที่คาทอลิกทั่วโลกจะพร้อมใจกันปฏิบัติคือ การรวมกลุ่มสวดสายประคำอย่างต่อเนื่องตลอดวัน (ตามเวลาที่กำหนด) ต่อหน้าศีลมหาสนิท ส่วนกิจกรรมเสริมอื่นๆ สามารถจะเพิ่มเติมเข้าไปตามแต่จะเห็นเหมาะสม

 โครงการ PDF