Get Adobe Flash player

 


สำหรับวันจันทร์และวันเสาร์.....ภาค 1 ธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี ..

ข้อรำพึงที่ 1 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ 

ข้อรำพึงที่ 2 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ 
ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม 
ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร 
ข้อรำพึงที่ 5 พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร 

สำหรับวันอังคารและวันศุกร์… ภาค 2 ธรมล้ำลึกแห่งมหาทรมาน ...

ข้อรำพึงที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตในสวนเกทเสมนี 
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยน 
ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม 
ข้อรำพึงที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน 
ข้อรำพึงที่ 5 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 

 

สำหรับวันพุธและวันอาทิตย์... ภาค 3 ธรรมล้ำลึกแห่งสิริมงคล ...

ข้อรำพึงที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ 
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 
ข้อรำพึงที่ 3 พระจิตเสด็จมา 
ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
ข้อรำพึงที่  5 พระนางมารีย์ได้รับมงกุฎในสวรรค์ 

 

สำหรับวันพฤหัสบดี...ภาค 4 ธรรมล้ำลึกแห่งความสว่าง ...

ข้อรำพึงที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ณ แม่น้ำจอร์แดน 
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรส 
ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจ 
ข้อรำพึงที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ณ ภูเขาทาบอร์ 
ข้อรำพึงที่ 5 พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเป็นเครื่องหมายของธรรมล้ำลึกปัสกา 

 


เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตรและพระจิต อาแมน

บทข้าพเจ้าเชื่อ

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมา พิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพ ของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน

 

บทข้าแต่พระบิดา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน

 

บทวันทามารีย์

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

 

บทพระสิริรุ่งโรจน์

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

บทวันทาพระราชินี

วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยน และความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศ ของเอวา ขอวันทา ร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้  โปรดเถิดพระแม่ ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน