Get Adobe Flash player

 

 

การสวดสายประคำเพื่อการส่งเสริมชีวิต (แบบสั้น)

          เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และ พระจิต

บทอัญเชิญพระจิตเจ้า

ก่อ    เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า

รับ    เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์

ก่อ    โปรดประทานพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา

รับ    แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่

       ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

 

บทข้าพเจ้าเชื่อ

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร  อาแมน

 

ข้าแต่พระบิดา

วันทามารีย์      3 เม็ดแรกนี้ ให้เราร่วมใจภาวนาเพื่อ

ตามจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

พระสิริรุ่งโรจน์ แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต....

 

ข้อรำพึงที่ 1ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่แม่พระ

ให้เราร่วมใจภาวานาเพื่อ วอนขอพระพรจากดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

และเพื่อสันติสุขในโลก เป็นต้นสันติสุขในจิตใจของเราแต่ละคน

 

ข้อรำพึงที่ 2 แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

ให้เราร่วมใจภาวนาเพื่อบรรดาเด็กทารกที่ถูกทำแท้ง

 

ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด ณ เมืองเบ็ธเลเฮ็ม

เพื่อบรรดาผู้ที่มีส่วนให้การทำแท้ง จะได้รู้สึกและเป็นทุกข์เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

และพยายามเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาชีวิต

 

ข้อรำพึงที่ 4 แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหาร

เพื่อบรรดาผู้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายเพื่อการส่งเสริมชีวิต

จะได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสนับสนุนให้เป็นเกิดรูปธรรมอย่างแท้จริง

 

ข้อรำพึงที่ 5 แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร

เพื่อบรรดาผู้ที่ทำงานเพื่อส่งเสริมชีวิต จะได้มีพละกำลังในการทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

 

บทวันทาพระราชินี

วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยน และความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทา ร้องหาแม่ ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้ โปรดเถิดพระแม่ ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร     ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน

ก่อ   โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า

รับ     เพื่อเราจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า

ก่อ    ให้เราภาวนา

รับ    ข้าแต่พระเจ้า พระบุตรของพระองค์ได้ไถ่เราด้วยชีวิต ความตาย และการกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อมอบความรอดนิรันดรแก่พวกลูก ด้วยพระธรรมล้ำลึก ของพระนางมารีย์พรหมจารี พวกลูกขอเลียนแบบพระองค์ เพื่อจะได้ตามที่สัญญา โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของลูกทั้งหลาย  อาแมน

ก่อ    ขอพระผู้ช่วยให้รอดทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ

รับ    และสถิตกับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ให้เขาได้พักผ่อนในสันติสุขของพระเป็นเจ้าเทอญ  อาแมน

 

การสวดสายประคำเพื่อการส่งเสริมชีวิต (แบบยาว)

          เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และ พระจิต

บทอัญเชิญพระจิตเจ้า

ก่อ    เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า

รับ    เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์

ก่อ    โปรดประทานพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา

รับ    แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่

          ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

——————————————————————

          ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนขอแด่ผู้ไม่มีความเชื่อจะได้เชื่อถึงพระองค์

          ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

          ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร  อาแมน

 

(ลูกประคำสีขาว เม็ดแรก)

       ข้าแต่พระเจ้า  ลูกขอถวายบทข้าแต่พระบิดาบทแรกนี้   สำหรับพระประสงค์ของพระองค์ และขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย.........

 (ลูกประคำสีม่วง 3 เม็ดแรก)

ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอถวายวันทามารีย์สามบทนี้สำหรับความเชื่อ ความหวัง และความรักแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อยามที่เขาต้องเลือกหนทางเดินชีวิต ขอวิงวอนให้เขาได้รับการบรรเทาใจ เมื่อเขาทำให้พระองค์ต้องเจ็บปวดทุกครั้ง ที่ทอดพระเนตรเด็กทารกที่ยังไม่เกิดต้องถูกฆ่า หรือ ทุกครั้งที่มีการทำการุณยฆาต และทุกครั้งเมื่อความตายเอาชนะชีวิตในโลกนี้ อาแมน

 

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

ข้อรำพึงที่ 1 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ (ลูกประคำสีฟ้าและสีขาว)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ ลูกขออุทิศลูกประคำสีฟ้าทุกๆเม็ดนี้ ถวายแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่ และลูกประคำสีขาวเพื่อสันติสุขในโลกนี้ ขอพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูทรงพระเมตตาเทอญ พระแม่เจ้าราชินีแห่งสันติสุข     ขอทรงภาวนาเพื่อลูกเทอญ  อาแมน

 

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

ข้อรำพึงที่ 2 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางอลีซาเบธ (ลูกประคำสีแดง และสีขาว)

ข้าแต่พระเยซู ท่อธารแห่งพระเมตตา พระนางมารีย์ผู้ทรงเมตตา วันทามารีย์จากลูกประคำสีแดงทุกๆเม็ดนี้ ลูกขอถวาย เพื่อเป็นการชดเชยเลือดทุกหยดของทารกที่ต้องถูกทำแท้ง พวกลูกรู้ดีว่า ถึงแม้พระแม่จะอุ้มทารกน้อยในอุ้งพระหัตถ์ของพระแม่ แต่เด็กทารกเหล่านั้น ก็ยังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ที่ได้ถูกความโหดร้ายของโลกนี้พรากจากไป ขอให้ลูกประคำสีแดงช่วยลบล้างบาปนี้ ลูกขอเสนอวิงวอนต่อแม่พระ เพื่อพ่อแม่ของทารกที่ถูกทำแท้งเหล่านี้ ได้รับการอภัยบาป แล้วหันกลับมาหาองค์พระเยซู และได้รับพระหรรษทานจากความรอดด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ขอทรงช่วยรักษาบาดแผลด้านจิตใจ และความรู้สึกที่เกิดการกระทำบาปนี้ ขอพระองค์ทรงหลั่งพระหรรษทานให้เขากลับใจ และเพื่อเขาจะได้กลายเป็นพยานแห่งชีวิตด้วยเทอญ   อาแมน

 

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด (ลูกประคำสีดำ และสีขาว)

          โอ้พระเยซู พระแม่มารีย์ การสวดลูกประคำสีดำในข้อนี้ ลูกขอเสนอคำวิงวอน เพื่อขอไถ่บาปของผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพการแพทย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยในการทำแท้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นต้องตาย หรือ ขั้นตอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความตาย ขอถวายคำภาวนาผ่านทางลูกประคำสีขาวนี้ วิงวอนให้เขาเปลี่ยนใจ ให้พวกเขาได้เห็นความจริงจากสิ่งที่กำลังกระทำ ได้เห็นความน่ากลัวของมัน และรู้สึกเสียใจ แล้วหันกลับมาทำงานเพื่อชีวิต และเพื่อองค์พระเยซู ตลอดชีวิตของเขาเทอญ อาแมน

 

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลูกประคำสีแดง สีขาว และสีฟ้า)

          โอ้พระเยซู องค์แห่งความจริง ข้าแต่แม่พระของเราทั้งมวล ด้วยลูกประคำสีแดงนี้ ลูกขอเสนอคำอธิฐานภาวนา เพื่อยกเลิกกฎหมาย ที่ต่อต้านการส่งเสริมชีวิตในชนชาติของเรา และด้วยลูกประคำชีวิตสีขาว ลูกวอนขอเพื่อให้มีกฎหมายปกป้องชีวิต และทำให้กฎหมายที่มีการส่งเสริมชีวิตเข้มแข็งขึ้น และโดยคำภาวนาผ่านลูกประคำสีฟ้า ลูกวอนขอให้มีกฎหมายส่งเสริมชีวิต ที่ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อนานาชาติในโลกนี้  อาแมน

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

ข้อรำพึงที่ 5 พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร (ลูกประคำสีเขียว สีแดง และสีขาว)

          ข้าแต่พระเยซู พระเป็นเจ้าและมนุษย์แท้จริง พวกลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ ได้ทรงถือกำเนิดในครรภ์ของพระแม่มารีย์ พรหมจารีนิรมล พระองค์ได้ไขแสดงคุณค่าแห่งการเป็นมนุษย์ นับแต่นาทีที่พระองค์ได้ทรงรับการปฏิสนธิ ถ้าหากว่าปีศาจดำเนินการตามแผนการของมันได้สำเร็จ พระองค์เองก็คงจะถูกพรากจากครรภ์ของพระมารดา และไม่มีโอกาสได้บังเกิดมาเพื่อทำตามพระประสงค์ ดังที่พระองค์ได้ทำสำเร็จมาแล้ว ส่วนลูกประคำสีเขียวซึ่งเป็นสีแห่งความหวัง พวกลูกขอแสดงความขอบคุณต่อน้ำใจของผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อชีวิต ขอให้พวกเขามีความกล้าหาญที่จะทำต่อไป ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขในจิตใจ และความรัก ขอโปรดให้พระองค์ทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งมวล และให้พวกเขาเป็นพยานถึงพระองค์ โปรดทรงบันดาลให้ครอบครัวของเขาเข้มแข็ง เพื่อจะได้เข้าใจในความสำคัญของงานที่พวกเขาทำอยู่ และให้การสนับสนุนจุดยืนในชีวิตของเขาด้วย ข้าแต่พระแม่มารีย์ มารดาของลูก ขอให้พระแม่ยืนอยู่เคียงข้างลูกในการต่อต้านการกระทำที่ทำลายชีวิตในทุกรูปแบบ และผลักไสความชั่วช้า การทำลายล้างให้หมดไปจากชีวิต และโลกของเรา โดยผ่านทางลูกประคำสีขาวแต่ละเม็ดนี้ ขอให้พระบุตรผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์แท้จริงนี้ ยุติการลงโทษ แต่โปรดช่วยคุ้มครองเด็กๆเทอญ  อาแมน

 

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีย์พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา  และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

 

บทภาวนาหลังการสวดสายประคำ

วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยน และความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทา ร้องหาแม่ ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้ โปรดเถิดพระแม่ ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตากรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน

ก่อ      โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า

รับ     เพื่อเราจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า

ก่อ     ให้เราภาวนา

รับ      ข้าแต่พระเจ้า พระบุตรของพระองค์ได้ไถ่เราด้วยชีวิต ความตาย และการกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อมอบความรอดนิรันดรแก่พวกลูก ด้วยพระธรรมล้ำลึก ของพระนางมารีย์พรหมจารี พวกลูกขอเลียนแบบพระองค์ เพื่อจะได้ตามที่สัญญา โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของลูกทั้งหลาย  อาแมน

ก่อ      ขอพระผู้ช่วยให้รอดทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ

รับ      และสถิตกับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ให้เขาได้พักผ่อนในสันติสุขของพระเป็นเจ้าเทอญ 

          อาแมน