Get Adobe Flash player

30 สิงหาคม 2014

 

เรื่อง    ขอความร่วมมือเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วม โครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ’”

เรียน   คุณพ่อเจ้าอาวาส / คุณพ่ออธิการ / ท่านอธิการิณี และเจ้าคณะนักบวชชายหญิง ที่เคารพ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.       โครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ’”

                   2.       แบบบันทึก ก.

                   3.       โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

คริสตชนไทยได้เริ่มต้นเข้าไปมีส่วนร่วมกับคริสตชนทั่วโลก ในการสวดสายประคำ เป็นกรณีพิเศษในเดือนตุลาคมของทุกๆปี โดยโครงการในประเทศไทยใช้ชื่อว่า โครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ’” ส่วนในระดับนานาชาติโครงการนี้ใช้ชื่อว่า “วันสายประคำโลก” หรือ ในภาคภาษาอังกฤษ World- Wide-Day of Rosary”

 

“วันสายประคำโลก” มีจุดกำเนิด ในประเทศเม็กซิโก ในปี ค.ศ.1996  โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ฉลองครบรอบ 50 ปี ของการบวช เป็นพระสงฆ์ คริสตชนกลุ่มหนึ่งในประเทศ เม็กซิโก ได้ริเริ่มให้มีการสวดสายประคำพร้อมๆกัน เพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญนี้ ในครั้งนั้นมีคริสตชนจาก 20 ประเทศขอเข้าร่วมการรณรงค์ด้วย และในประเทศเม็กซิโกเอง ก็จัดให้มีการสวดสายประคำพร้อมกันถึง 2600 แห่ง โดยมีคริสตชนจำนวนกว่า 3 ล้านคนเข้าร่วมสวด กิจศรัทธานี้ ขยายตัวอย่างรวดเร็วในแต่ละปี และในเดือนตุลาคมปี 2000 มีคริสตชนกว่า 140 ประเทศ เข้าร่วมในโครงการนี้

 

สำหรับประเทศไทยของเรา โครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ’”             ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

ในปี 2014 ปีนี้ การสวดสายประคำยังคงรักษา จุดประสงค์เดิมของการสวดของปี 2013 ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในข้อที่ 5 เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  จุดประสงค์ทั้ง 5 ข้อได้แก่

1.       เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (the unborn)

2.       เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก

3.       เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว

4.       เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช

5.       เพื่อขอพระแม่มารีย์ช่วยฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าเจริญชีวิตการประกาศข่าวดีใหม่ ตามเป้าหมายของการประชุมสมัชชาใหญ่ ศ.ศ.2015

 

 

ปี 2013 ได้มีการรณรงค์การสวดสายประคำโดยตั้งเป้าหมายการสวดไว้จำนวน 400,000 สาย (สี่แสนสาย) และได้บรรลุผลการสวดได้จำนวน 524,010 สาย (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันสิบสาย) เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้

จากผลของการสวดดังกล่าว คณะกรรมการมีความเห็นว่าคริสตชนได้ให้ความสนใจร่วมสวดมากขึ้น    ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงในปี 2014 นี้ คณะกรรมการจึงตกลงกำหนดให้ยังคงตัวเลขจำนวนการสวดไว้ที่ 500,000 สาย (ห้าแสนสาย)

 

ในเอกสารโครงการ “เดือน ‘คาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ’” ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ มีคำอธิบายถึง

- จุดประสงค์ของโครงการ

- เป้าหมายของโครงการ

- เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ

- วิธีการจัดเก็บข้อมูลจำนวน

- และคำแนะนำในการสวด

 

รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยคุณพ่อ คุณพ่ออธิการ ท่านอธิการิณี และบรรดาเจ้าคณะนักบวชชายหญิง ให้เข้าใจและสามารถแนะนำให้สัตบุรุษให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อนึ่งเอกสารที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ เป็นต้น เอกสารหมายเลข 1 และ 2  ท่านสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้แก่สัตบุรุษทุกคนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม

ซึ่งก็หมายความว่า สัตบุรุษสามารถที่จะเลือกสวดได้ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบส่วนการจัดส่ง “แบบบันทึก ก.” สัตบุรุษสามารถจัดส่งได้ทั้งเป็นส่วนตัว และเป็นกลุ่มได้เช่นเดียวกัน แต่สิ่งสำคัญก็คือขอคุณพ่อ คุณพ่ออธิการ ท่านอธิการิณี และบรรดาเจ้าคณะนักบวชชายหญิงทั้งหลาย  ได้ช่วยทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ อธิบาย ให้คำแนะนำแก่สัตบุรุษ ในเรื่องวิธีการสวด การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ใน “แบบบันทึก ก.” รวมทั้งการจัดส่ง “แบบบันทึก ก.” ไปยังคณะกรรมการฯ  หรือถ้าจะเป็นการสะดวกคุณพ่อ คุณพ่ออธิการ ท่านอธิการิณี และบรรดาเจ้าคณะนักบวชชายหญิง สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการสรุปยอด “แบบบันทึก ก.” และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ เพื่อทำการรวบรวมจัดทำสถิติต่อไป ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอพระแม่มารีย์ โปรดอวยพระพรคุณพ่อ คุณพ่ออธิการ ท่านอธิการิณี และบรรดาเจ้าคณะนักบวชชายหญิง ทุกท่านในการร่วมกันส่งเสริมความศรัทธา ต่อแม่พระในการรณรงค์สวดสายประคำในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความศรัทธาที่เรียบง่าย และปฏิบัติได้ไม่ยากนัก

 

 

ด้วยความเคารพรัก

 

( คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ )

ประธานคณะกรรมการฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF